Szkoła Podstawowa Nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie – Strona  informacyjna szkoły podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie licznik odwiedzin tumblr
SP im. Pow. Styczniowych w Klonowie 87-645 Zbójno > Ceremoniał i tradycjeDzisiaj jest 6-12-2021 godzina 19:16:27

Ceremoniał i tradycje

CEREMONIAŁ  I  TRADYCJE SZKOŁY

§ 56

1.     Szkoła  posiada patrona,  własny sztandar, hymn i ceremoniał.

2.     Szkoła wypracowała własne tradycje związane z:

1)     pasowaniem na ucznia,

2)     dniem samorządności,

3)     pożegnaniem absolwentów.

3.     Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły oraz zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

4.      Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się:

a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;

b) uroczystość przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego;

c) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły, czyli uroczystości związane z patronem, pożegnanie uczniów ostatniej klasy, ślubowanie klasy pierwszej, uroczyste msze święte;

d) uroczystości nawiązujące do rocznic własnych wydarzeń historycznych: Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości.

5.     Do najważniejszych symboli szkolnych zalicza się:

a) imię – Powstańców Styczniowych

b) sztandar szkoły,

c) hymn szkoły.

6.       Poczet sztandarowy w szkole.

1) Dla społeczności uczniowskiej sztandar szkoły jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest Szkoła i jej najbliższe otoczenie.

2) Sztandar szkoły jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie wraz z insygniami pocztu sztandarowego.

3) Insygnia pocztu sztandarowego:

- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym do góry, spięte na lewym biodrze,

- białe rękawiczki.

         4)Sztandarem opiekuje się 3-osobowy poczet sztandarowy wybrany spośród uczniów   zaproponowanych przez wychowawców na czerwcowej Radzie Pedagogicznej. Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład „rezerwowy”.

5) Poczet sztandarowy stanowią uczniowie:

a)    mający przynajmniej dobre zachowanie;

b) odznaczający się wysoką kulturą osobistą, dobrą prezencją i dobrym stanem zdrowia.

7. W szczególnych przypadkach, decyzją Rady Pedagogicznej, uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

8. Poczet sztandarowy stanowią:

a) chorąży (sztandarowy) – uczeń,

b) asysta – uczennica,

c) asysta – uczennica.

9. Kadencja pocztu trwa jeden rok lub dłużej.

10.Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

11. Chorążego i asystę obowiązuje strój galowy:

a) uczeń – ciemny garnitur, biała koszula, czarne lub granatowe spodnie (nie dżinsy);

b) uczennice – białe bluzki i ciemne (czarne lub granatowe) spódnice;

c) w trudnych warunkach pogodowych dopuszczalny jest inny, taktowny strój.

12. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

13. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem: wstążką czarnej materii. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu.

14. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu.

15. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

16. W trakcie Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

17. Pochylenie sztandaru pod kątem 45 stopni, do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

a) podczas każdego podniesienia Hostii, w czasie Przemienienia, przed Komunią Świętą oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;

b) podczas opuszczania trumny do grobu;

c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;

e) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.

18. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego.

19. Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę :

a) „Baczność”, „Poczet sztandarowy wprowadzić”. Uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść pojedynczo, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, bokiem do zgromadzonych. Chorąży podnosi sztandar do pionu.

b) Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejne komendy:- „Do hymnu państwowego”- (komenda „Do hymnu...” równoznaczna jest z komendą„ Baczność”). Po komendzie odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy zgodnie z istniejącym prawem jest to „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45 stopni. Po odśpiewaniu (wysłuchaniu) hymnu prowadzący podaje następną komendę: „ Po hymnie” (komenda „Po hymnie” równoznaczna jest z komendą „Spocznij”).

c) Po odśpiewaniu czy wysłuchaniu hymnu państwowego prowadzący podaje następną komendę: „Do hymnu szkoły”. Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony) prowadzący podaje komendę: „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

d) Hymn państwowy wykonywany jest przed hymnem szkoły w czasie uroczystości państwowych, rocznic świąt narodowych. W innych przypadkach powinien być wykonywany hymn szkoły.

e) Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet sztandarowy wyprowadzić”. Zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

20. Sposób zachowania pocztu sztandarowego. W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące postawy i chwyty:

- Postawy:

a) „zasadnicza” – sztandar oparty przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewiec przytrzymywany prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała;

b) „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży oraz asysta w postawie „spocznij”.

- Chwyty:

a) „Na ramię” - wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą)kładzie drzewiec na prawe ramię;

b) „Prezentuj” - wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręka chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej;

c) „Do nogi”- wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”;

d) salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”;

e) Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

21. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności Dyrektora szkoły.

a) Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.

b) Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: „Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej imienia Powstańców Styczniowych w Klonowie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”. Na te słowa odpowiada chorąży nowego pocztu sztandarowego: „Przyjmujemy od Was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Klonowie”.

c) Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

d) Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczki, szarfy.

e) Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych uczniów na sali.

22. Ceremoniał ślubowania klasy pierwszej.

a)      Ceremoniał odbywa się podczas uroczystego apelu.

b)      Ślubowanie odbywa się zgodnie z następującym ceremoniałem:

 

 

Lp.

 

Komendy i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

po komendzie

 

Poczet sztandarowy

 

Sztandar

1

Proszę

o powstanie.

uczestnicy wstają

----------------------

----------------------

2

Baczność! sztandar wprowadzić.

uczestnicy postawa zasadnicza

wprowadzenie sztandaru, zatrzymanie na ustalonym miejscu

postawa na ramię w marszu, postawa zasadnicza

3

Do ślubowania.

uczestnicy postawa zasadnicza, ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce jak przy salutowaniu) na wysokość oczu, powtarzają tekst ślubowania

postawa zasadnicza

postawa prezentuj, postawa salutowanie

w miejscu

4

Po ślubowaniu.

uczestnicy spocznij, ślubujący opuszczają rękę

postawa spocznij

postawa prezentuj, postawa zasadnicza

5

Baczność! sztandar szkoły wyprowadzić.

uczestnicy postawa zasadnicza

postawa zasadnicza, wyprowadzenie sztandaru

postawa zasadnicza, postawa na ramię w marszu

6

Spocznij.

uczestnicy siadają

----------------------

----------------------

 

c)      Rota ślubowania klasy pierwszej.

             Rotę ślubowania klasy pierwszej czyta wychowawca klasy.

1)     „Uroczyście przyrzekamy na sztandar – symbol tradycji i chluby naszej szkoły, że uczynimy wszystko, aby być godnym miana ucznia tej szkoły – przyrzekamy”.

2)     „Ślubujemy uroczyście:

·       zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności – ślubujemy,

·       dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły – ślubujemy,

·       krzewić ideały dobra, piękna, i sprawiedliwości – ślubujemy,

·       darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników szkoły – ślubujemy,

·       przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego – ślubujemy,

                                                   nie zawieść pokładanych w nas nadziei – ślubujemy”.

23. Ceremoniał ślubowania absolwentów.

a)      Ceremoniał odbywa się podczas uroczystego apelu.

b)      Ślubowanie odbywa się zgodnie z następującym ceremoniałem:

 

 

Lp.

 

Komendy i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

po komendzie

 

Poczet sztandarowy

 

Sztandar

1

Proszę

o powstanie.

uczestnicy wstają

----------------------

----------------------

2

Baczność! sztandar wprowadzić.

uczestnicy postawa zasadnicza

wprowadzenie sztandaru, zatrzymanie na ustalonym miejscu

postawa na ramię w marszu, postawa zasadnicza

3

Do ślubowania.

uczestnicy postawa zasadnicza, ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce jak p